REKRUTACJA DO KLASY I

REKRUTACJA DO KLASY I

Szanowni Rodzice !

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisami art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Do obwodu Szkoły Podstawowej w Kaninie należą dzieci zamieszkałe na terenie wsi Kanina.

 1. Dzieci siedmioletnie (urodzone w 2013 roku) podlegają obowiązkowi szkolnemu i w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły nie podlegają rekrutacji.

 3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły podlegają tylko zgłoszeniu.

 4. Zgłoszenia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Kaninie dokonują Rodzice w szkole obwodowej w dniach od 2-16 marca 2020 r. wypełniając druk Zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

 5. Zgodnie z art.36.1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku szkolnym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły przyjmuje takie dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli:

 1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,

 2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

REKRUTACJA DO KLASY I DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Kaninie podlegają rekrutacji i mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 2. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Limanowa z dnia

4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Limanowa na rok szkolny 2020/2021.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (zgodnie z przepisami art. 133 ust. 2 i 3 ustawy (Prawo oświatowe) – Uchwała Nr XVI/173/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 2. Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1, zamieszkałego poza obwodem szkoły oraz załączają stosowne oświadczenia.

 3. Wnioski należy składać w terminie od dnia 2 do 16 marca 2020 r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 – 15.00.

 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i wymaganych dokumentów odbywa się w terminie od 18 do 27 marca 2020 r.

 5. Do dnia 31 marca 2020 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista (dzieci) kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 6. Do dnia 6 kwietnia 2020 r. rodzice kandydatów (dzieci) potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 7. Do dnia 9 kwietnia 2020 r. zostanie podana przez komisje rekrutacyjną lista kandydatów (dzieci) przyjętych do klasy I.

 

DRUK wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu 20202021

DRUK zgłoszenie dziecka w obwodzie do I klasy

OSWIADCZENIE_O_MIEJSCU_ZAMIESZKANIA_RODZICOW_(2)-1

 

Skip to content