Deklaracja dostępności

Informacje szczegółowe

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Kaninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: https://spkanina.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: grudzień 2017 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: wrzesień 2020 r.

STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
 • Niektóre elementy nie mają widocznego fokusa i nie wyróżniają się po wybraniu ich klawiaturą.
 • Niektóre treści mogą nie spełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Przygotowanie deklaracji dostępności.

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym szkola.kanina@onet.eu

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 3345362.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności składać można tą samą drogą.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba: Szkoła Podstawowa im Juliana Tuwima w Kaninie;
Kanina 71; 34-600 Limanowa.

 • Budynek szkoły jest zlokalizowany na terenie wiejskim. Wybudowany został w 1962 roku.
 • Posiada dobrą dostępność komunikacyjną (dot. komunikacji publicznej i prywatnej).
 • W otoczeniu znajduje się przejście dla pieszych.
 • Przy Szkole znajduje się duży parking z oznakowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do budynku jest oświetlone i łatwe do odnalezienia.
 • Strefa wejściowa do budynku oraz miejsca wokół budynku są utwardzone bez nierówności.
 • Przy bocznym wejściu do budynku znajduje się przestrzeń do manewrowania wózkiem inwalidzkim.
 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy. Prowadzą do niego dwa schody, brak przy tym wejściu podjazdu dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dostęp do budynku zapewniają także dwa inne wejścia wyposażone w schody i poręcze .
 • Drzwi wejściowe w budynku umożliwiają przejazd wózkiem inwalidzkim, a ich otwarcie nie wymaga użycia znacznej siły. Pracownicy szkoły pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami dostać się do środka oraz załatwić potrzebne sprawy.
 • Wewnątrz budynek posiada 3 kondygnacje i 2 klatki schodowe.
 • Brak w budynku urządzeń do komunikacji pionowej dla osób niepełnosprawnych (np. winda, pochylnia, platforma schodowa).
 • Budynek posiada jedną toaletę dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wygenerowanego pomieszczenia dla rodzica (opiekuna z dzieckiem).
 • Dostęp do pomieszczeń na poziomie parteru i piętra jest bez barier architektonicznych (bez progów). Korytarze w budynku są szerokie i przestrzenne. Na piętro prowadzą schody zabezpieczone barierkami i poręczami.
 • W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku brak urządzeń dla osób z wadami słuchu.
 • Na każdej kondygnacji znajduje się plan ewakuacji zawierający rozkład pomieszczeń.
 • Krawędzie schodów zostały wyposażone w taśmę kontrastową (żółto-czarną).
 • Budynek nie posiada wind.
 • Do budynku szkoły i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem przewodnikiem/asystującym.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Skip to content