Powrót klas 1-3 do nauki stacjonarnej.

Powrót klas 1-3 do nauki stacjonarnej.

Drodzy Rodzice!

Począwszy od 18.01.2021 r. dzieci kl. I-III realizują zajęcia w formie stacjonarnej tzn. w budynku szkolnym. Zajęcia będą realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego i wytycznych MEN, GIS i MZ w trosce o zapewnienie uczniom, nauczycielom i rodzicom bezpiecznych warunków funkcjonowania szkoły.

Organizacja pracy szkoły będzie zgodna z Regulaminem zawartym w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 17/2020, które jest dostępne na stronie internetowej szkoły oraz zamieszczoną poniżej procedurą stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaninie z dnia 14 stycznia 2021 r.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub kwarantannie.

 2. Uczniowie są przyprowadzani i odbierani ze szkoły przez osoby zdrowe.

 3. W przestrzeni publicznej szkoły (korytarz, holl) obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach. Rodzice mają obowiązek zaopatrzenia dziecka w maseczkę.

 4. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami:

 • kl. I i Oddział Przedszkolny – wejście od sali gimnastycznej

 • kl. II i kl. III – wejście przy kotłowni.

 1. Uczniowie korzystają z oddzielnych, wyznaczonych szatni.

 2. Rodzice, którzy przyprowadzają dzieci do szkoły przekazują je przy wejściu do budynku szkolnego.

 3. Uczniowie realizują zajęcia w wyznaczonych, przypisanych do jednej klasy salach.

 4. Uczniowie poszczególnych klas nie kontaktują się ze sobą. Każda klasa przerwy śródlekcyjne spędza oddzielnie, w innym czasie, zgodnie z indywidualnym planem dnia dla każdej klasy pod opieką nauczyciela realizującego zajęcia w danej klasie. Uczniowie spędzają przerwy w wyznaczonych strefach:

 • kl. I – na korytarzu

 • kl. II – na piętrze budynku

 • kl. III – na korytarzu

 1. Zajęcia lekcyjne (z wyjątkiem wychowania fizycznego i informatyki) uczniowie realizują w jednej sali:

 • kl. I – sala nr 11

 • kl. II – sala nr 4

 • kl. III – sala nr 5

 1. Uczniowie korzystają z wyznaczonych toalet.

 2. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 3. Sale lekcyjne są wietrzone przynajmniej raz na godzinę oraz w czasie każdej przerwy.

 4. W trakcie zajęć szkolnych, przerw oraz zajęć wychowania fizycznego należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

 5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych rzeczy.

 6. Uczniowie klas I-III spożywają posiłki na jadalni – oddzielnie każda klasa .

 7. Na terenie szkoły obowiązuje zasadza dystansu.

 8. Na terenie szkoły prowadzona jest systematyczna dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu zgodnie z odrębną procedurą.

 9. Osoby z zewnątrz przychodzące do szkoły przyjmowane są w specjalnie przeznaczonej strefie – wiatrołap.

 10. Obowiązują ustalone i opublikowane na stronie internetowej szkoły formy kontaktu z gronem pedagogicznym i dyrekcją.

 11. Nauczyciele j. angielskiego, religii, zajęć specjalistycznych w trakcie prowadzenia zajęć zobowiązani są do noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych.

 12. Uczniowie klas 1-3 będą mogli korzystać z biblioteki szkolnej w wyznaczonych godzinach oddzielnie dla każdej klasy.

 13. Zajęcia świetlicowe będą organizowane w miarę możliwości z minimalizowaniem ryzyka kontaktu uczniów z różnych klas.

 14. Uczniowie kl. IV-VIII od 18.01.2021 r realizują zajęcia w formie zdalnej. Dla uczniów klasy VIII szkoła organizuje konsultacje z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty zgodnie z opracowanym harmonogramem.

 15. Oddział Przedszkolny pracuje zgodnie z obowiązującym planem na rok szkolny 2020/2021 czyli od 8:00-15:00.

Dyrektor Szkoły

Halina Śmierciak

Skip to content