Konkurs plastyczny: ,,Jan Paweł II w oczach dziecka i osoby dorosłej”.

Konkurs plastyczny: ,,Jan Paweł II w oczach dziecka i osoby dorosłej”.

Stowarzyszenie od Serca “Faustynka” zaprasza dzieci (4-12 lat) oraz dorosłych do nadsyłania prac na konkurs plastyczny pt.  “Jan Paweł II w oczach dziecka i osoby dorosłej”.
Technika wykonania pracy dowolna plastyczna.
Format pracy A4.
Na konkurs można zgłaszać prace płaskie i przestrzenne

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
Z jednej placówki można zgłosić do 4 prac.

Prace, opisane w sposób podany w regulaminie, należy nadesłać do 10 czerwca 2019 roku na adres:

Stowarzyszenie od serca „Faustynka”
ul. Witkiewicza 17
59 – 220 Legnica

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie od serca „Faustynka”
2. Konkurs rozpoczyna się 1.02.2019 r. do 10.06.2019 r. Rozstrzygnięcie odbędzie się dnia 18.06.2019 r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: Jan Paweł II w oczach dziecka
i osoby dorosłej
4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 lat do 12 lat; dorośli

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie
A4, technika dowolna. Przyjmujemy prace płaski i przestrzenne.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
4. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 4 prace.
5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek
autora pracy, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy.
7. Prace należy nadesłać do 10 czerwca na adres:

Stowarzyszenie od serca „Faustynka”
ul. Witkiewicza 17
59 – 220 Legnica

tel. 78–194–26–23.

Wyniki konkursu i nagrody:
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród
przekazanych prac laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość,
walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej stowarzyszenia
– facebook Stowarzyszenie od serca „Faustynka”
4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody. Każdy
uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom
5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały
udziału w konkursie.
6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

Uwagi:
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie
pracy na stronie internetowej stowarzyszenia.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Dyplomy i nagrody zostaną odebrane osobiście przez uczestników
w dniu wernisażu i rozstrzygnięcia konkursu.
4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Skip to content