Informacja dla rodziców.

Informacja dla rodziców.

Szanowni Rodzice.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 – w dniach 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. będzie prowadzone nauczanie zdalne.

 

 1. Podstawowym narzędziem komunikacji nauczycieli z uczniami, rodzicami są poczta elektroniczna, telefon, komunikatory społecznościowe. W procesie nauczania zdalnego nasza szkoła będzie też wykorzystywać ZINTEGROWANĄ PLATFORMĘ EDUKACJI udostępnioną przez Ministra Edukacji Narodowej. Loginy i hasła do tej platformy są przesyłane przez Wychowawców klas. Każdego dnia do uczniów będą przesyłane wiadomości z poszczególnych przedmiotów według planu lekcji, którego nie zmieniamy. W ten sposób będą realizowane treści z podstawy programowej. Uczeń ma za zadanie codziennie pracować z tych zajęć edukacyjnych, które ma w planie lekcji i wykonywać polecenia nauczycieli, bądź uczestniczyć w lekcjach on-line. W przypadku pytań, wątpliwości, niezrozumienia polecenia itp., proszę kontaktować się za pośrednictwem ustalonych przez nauczyciela środków komunikacji z nauczycielem uczącym danych zajęć edukacyjnych. Tygodniowy rozkład zajęć wynika z dotychczas obowiązującego podziału godzin a zakres treści z planu dydaktycznego nauczyciela, który jest modyfikowany dla potrzeb nauczania zdalnego. Uwzględniamy w szczególności:

 1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c) możliwości psychofizyczne uczniów, czas na pracę i wypoczynek,

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

 1. Efekty zdalnej pracy ucznia podlegają bieżącemu ocenianiu. Nauczyciele przekażą uczniom i rodzicom informację jak i za co będą oceniać.

 2. Dokumentacja zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania prowadzona jest w Arkuszu realizacji nauczania zdalnego.

 3. Każdy uczeń, rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem w formie wiadomości przesyłanych przez ustalone sposoby komunikacji.

 4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w naszej szkole są realizowane

  1) z wykorzystaniem:

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

d) innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do

oceny pracy ucznia;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę

informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.

 1. Pamiętajmy o tym, że dzieci w tych trudnych dniach potrzebują od nas wsparcia w realizacji nowych zadań. Serdecznie proszę o współpracę w zrealizowaniu powyższych celów.
 2. Nauczanie w Oddziale Przedszkolnym jest realizowane przy stałym kontakcie Wychowawców z Rodzicami w oparciu o Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej. Szczegóły organizacji nauczania przekazują na bieżąco wychowawcy.
 3. O wszelkich zmianach związanych ze zdalnym nauczaniem będziemy na bieżąco Państwa informować.

 

 

 

Skip to content