Gminny Konkurs Plastyczny na temat Tadeusza Kościuszki.

Gminny Konkurs Plastyczny na temat Tadeusza Kościuszki.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w I Gminnym Konkursie Plastycznym na temat Tadeusza Kościuszki. Konkurs objął honorowym patronatem Pan Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie

zaprasza do udziału w

I GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

na temat TADEUSZA KOŚCIUSZKI


Siebie samego doskonalić nie zapomnij”


Główny Organizator:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie

Siekierczyna 31, 34- 600 Limanowa,

Kontakt telefoniczny: 183371351

E mail:spnr1siekierczyna@gmail.com

http://www.spnr1siekierczyna.fc.pl

REGULAMIN KONKURSU

I. Temat Konkursu: PORTRET TADEUSZA KOŚCIUSZKI”

II. CELE KONKURSU

 •  Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności Tadeusza Kościuszki.

 • Rozwijanie zainteresowania dzieci i młodzieży historią Polski.

 • Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia.

 • Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci.

III. UCZESTNICY

 • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Limanowa.

 • Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

1 grupa— uczniowie klas I-III
2 grupa— uczniowie klas IV – VI
3 grupa— uczniowie klas VII- VIII
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej portret Tadeusza Kościuszki (format pracy A3, A4).

 • Praca powinna być wykonana SAMODZIELNIE.

 • Technika pracy: rysunek, kolaż, malarstwo, ( z wykluczeniem technik komputerowych, prac przestrzennych oraz prac z materiałów sypkich).

 • Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, kategorię wiekową, nazwę i adres szkoły, numer telefonu oraz imię i nazwisko opiekuna.

 • Prace konkursowe powinny być oprawione w Passe-partout. Szerokość ramki z kartonu; boki 3 cm, góra i dół 3 cm.

 • Prace należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 7 maja 2019 r.

  na adres organizatora konkursu wraz z wypełnionym i podpisanym przez rodziców prawnych opiekunów załącznikiem nr 1 i nr 2.

 • Każda szkoła biorąca udział w konkursie może nadesłać tylko 1 pracę z danej grupy wiekowych.

 • Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

 • Prace konkursowe będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu.

 • Ocenie będzie podlegać zgodność pracy z tematem konkursu oryginalność.

 • Decyzje jury są ostateczne.

 • Do pracy powinno zostać dołączone pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego zawierające zgodę na uczestnictwo w konkursie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (zał. nr 1 -3).

V. Nagrody

Podsumowanie konkursu odbędzie się 21 maja 2019 roku o godzinie 12.00 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie.

 • Wszyscy autorzy nadesłanych prac otrzymają dyplomy, a laureaci dyplomy i nagrody.

VI. Uwagi końcowe:

 • Organizator nie odpowiada za zniszczone prace podczas przesyłki.

 • Prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością organizatora.

 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
  i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora, w mediach lokalnych oraz na stronie internetowej Szkoły i Urzędu Gminy Limanowa.

 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 • Regulamin oraz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej Szkoły: http://www.spnr1siekierczyna.fc.pl.

 • W razie dodatkowych pytań można się kontaktować z osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu na terenie Szkoły:

  Panią Dorotą Domiter – dorotadomiter@neostrada.pl, lub

  Panią Jolantą Danel – joladanel@onet.eu.

Skip to content