Fundusz Pomocy Stypendialnej dla uczniów uczęszczających na zajęcia projektowe.

Fundusz Pomocy Stypendialnej dla uczniów uczęszczających na zajęcia projektowe.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

W ramach realizowanego w Szkole Projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa”, w tym roku został uruchomiony przez organizatora – Fundację Stiwek z Warszawy Fundusz Pomocy Stypendialnej dla uczniów uczęszczających na zajęcia projektowe. Pomoc Stypendialną dla uczniów będzie przyznawał Komitet Rekrutacyjny.

Warunki otrzymania pomocy stypendialnej dla ucznia:

 1. Rodzice (prawni opiekunowie uczniów, którzy chcą skorzystać z pomocy stypendialnej) obowiązani są zapoznać się z Regulaminem Pomocy Stypendialnej dla Uczniów w Projekcie, który jest zamieszczony na stronie internetowej Szkoły www.spkanina.edu.pl

 2. Zainteresowani Rodzice (prawni opiekunowie) złożą do sekretariatu szkolnego wypełniony wniosek wraz z załącznikami:

 • Oświadczenie o dochodzie na 1 członka rodziny – załącznik nr 2 do Regulaminu,

 • Oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej – załącznik nr 3 do Regulaminu,

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o przyznanie Pomocy Stypendialnej tylko dla jednego dziecka z rodziny.

 2. Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie szkolnym w terminie do 28 lutego 2022 r. (wniosek może przynieść do szkoły dziecko).

 3. Wnioski niekompletne lub złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komitet Rekrutacyjny.

 4. Wysokość środków przeznaczonych na Pomoc Stypendialną oraz wysokość indywidualnej Pomocy Stypendialnej dla uczniów jest określona przez Lidera Projektu – Fundację Stiwek.

 5. Komitet Rekrutacyjny rozpatrzy złożone wnioski w terminie do 10 marca 2022 r. i przekaże informacje zainteresowanym Rodzicom (prawnym opiekunom) za pośrednictwem e- dziennika w terminie do 15 marca 2022 r.

 6. Po otrzymaniu ze Szkoły informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Rodzice (prawni opiekunowie) w wyznaczonym terminie zgłoszą się do Szkoły, w celu podpisania „Umowy Pomocy Stypendialnej”.

 7. Dla ucznia zakwalifikowanego do Pomocy Stypendialnej, nauczyciel prowadzący zajęcia projektowe opracuje „Indywidualny Plan Rozwoju Ucznia”- załącznik nr 1 do „Umowy Pomocy Stypendialnej”., oraz „Raport Końcowy z Realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Ucznia”.

 8. Przyznana pomoc stypendialna zostanie przelana przez Lidera projektu – Fundację Stiwek na indywidualne konta wskazane przez Rodziców (prawnych opiekunów) .

W dniu dzisiejszym zostały przekazane uczniom wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej. Do wniosków załączona została również informacja dotycząca zasad ubiegania się o Pomoc Stypendialną. Proszę o zapoznanie się z przesłanymi dokumentami.

zał 1 do regulaminu_Wniosek o przyznanie stypendium

zaktualizowany zalacznik nr 2 – oświadczenie o dochodach

zał 3 do regulaminu – Oświadczenie o_wielodzietności

Skip to content