Drogi Uczniu Klasy Ósmej

Drogi Uczniu Klasy Ósmej

Drogi Uczniu Klasy Ósmej

Przed Tobą egzamin ósmoklasisty. Odbędzie się on w dniach: 16, 17 i 18 czerwca 2020r. Przeczytaj dokładnie poniższe zalecenia i stosuj się do nich w dniu egzaminu.

Na egzamin możesz przyjść tylko wtedy, kiedy jesteś zdrowy/zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną [katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, trudności z oddychaniem, ból gardła itp.]

 1. Nie możesz przyjść na egzamin, jeżeli przebywasz w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam/sama jesteś objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Rodzic nie może wejść z Tobą na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagasz pomocy np. w poruszaniu się.
 3. Podczas egzaminu w szkole będą przebywać wyłącznie:
 • zdający, czyli Wy ósmoklasiści,
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu dyrektor, nauczyciele, mogą być obecni obserwatorzy,
 • inni pracownicy szkoły, odpowiedzialni np. za dezynfekcję,
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych (w razie konieczności).
 1. Nie wnoś na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 2. Na egzaminie będziesz korzystał/korzystała z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, długopisu z czarnym wkładem. Nie możesz pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin przynieś własną butelkę z wodą.
 4. Na terenie szkoły nie będziesz korzystał z posiłków.
 5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zachowaj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz miej zakryte usta i nos.
 6. Na teren szkoły możesz wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą . Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły uczniów i osoby obecne w szkole w dniach Twojego egzaminu, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu przez Ciebie miejsca w Sali egzaminacyjnej.

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić Ciebie o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania Twojej tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 1. Jesteś zobowiązany/zobowiązana zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 2. Po zajęciu miejsca (w trakcie egzaminu) masz obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do Ciebie nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytaniektóre nie dotyczy zadań egzaminacyjnych,
 2. wychodzisz do toalety,
 3. kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno Ty, jak i członkowie zespołu nadzorującego możecie mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
 2. Jeśli ze względów zdrowotnych nie możesz zakrywać ust i nosa maseczką, możesz nosić przyłbicę.
 3. Przed wejściem do budynku skorzystaj z umieszczonego płynu do dezynfekcji rąk i zastosuj się do zamieszczonej Instrukcji dezynfekcji rąk. Przestrzegaj zasad higieny osobistej.
 4. Jeśli poczujesz się żle, natychmiast informuj o tym nauczyciela.
 5. Sala egzaminacyjna będzie wywietrzona:
 • przed wpuszczeniem Ciebie do niej,
 • mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas),
 • po egzaminie.
 1. Zostanie przygotowane odpowiednie miejsce dla Ciebie , gdzie będziesz mógł/mogła zostawić swoje rzeczy osobiste: plecak, kurtkę, telefon. Miejsce zostanie opisane Twoim imieniem.
 2. Jeśli zostaną stwierdzone u Ciebie objawy chorobowe zostaniesz odizolowany w wyznaczonym i przygotowanym pomieszczeniu (wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący tak zwanym Izolatorium).
 3. Przed rozpoczęciem egzaminu zostaniesz ponownie poinformowany/poinformowana o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania:- podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie – 2 metry.
 1. Unikaj tworzenia grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Po wejściu do szkoły i umieszczeniu swoich rzeczy w wyznaczonym miejscu ,zajmiesz przygotowane dla Ciebie miejsce i będziesz oczekiwać na wpuszczenie Cię przez Zespół Nadzorujący do sali egzaminacyjnej z zachowaniem 2 metrów odległości.

W tym celu dyrektor szkoły:

 • Przekaże Tobie z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinieneś/powinnaś stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu.
 • W dniu egzaminu wejdziesz do szkoły bez rodziców wejściem od strony południowej – od strony boisk szkolnych.
 • Wpuści Ciebie na teren szkoły o innej godzinie niż Twojego kolegę/koleżankę, np. o 8:20, 8:25, 8:30, 8:35.
 • Wrażeniami po egzaminie podziel się z kolegami/koleżankami z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, aby uniknąć spotkań w grupie, np. przy wyjściu do szkoły.
 1. Możesz opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończyłeś/zakończyłaś pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli skończyłeś/skończyłaś pracę z arkuszem egzaminacyjnym) nie możesz opuścić już sali egzaminacyjnej.
 2. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione będą w taki sposób, aby między Tobą, a Twoimi kolegami/koleżankami, zachowany był odstęp co najmniej 1,5-metrowy w każdym kierunku.
 3. Ławki i krzesła i wszystkie powierzchnie w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed i po egzaminie
 4. Z sali egzaminacyjnej zostały usunięte wszystkie przedmioty.
 5. Na stronie internetowej www.cke.gov.pl w zakładce egzamin ósmoklasisty są dostępne przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze z ubiegłego roku.
 6. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych przekażą Ci w najbliższym czasie informacje o egzaminach z poszczególnych przedmiotów
 7. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut
 8. Egzamin z matematyki trwa 100 minut
 9. Egzamin z języka angielskiego trwa 90 minut.
 10. Pamietaj, że masz dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na Kartę odpowiedzi.
 11. Wyniki egzaminu i Zaświadczenie o wynikach zostaną Ci przekazane w dniu 31 lipca 2020 r., O dokładnej godzinie ich odbioru zostaniesz poinformowany przez dyrektora szkoły.


Drodzy Uczniowie zapoznajcie się z tymi Informacjami i w razie pytań piszcie do mnie Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pracujcie spokojnie, a wszystko będzie dobrze, Wierzę, że poradzicie sobie ze wszystkim.

Dyrektor Szkoły Halina Śmierciak

Drogi Rodzicu!

Twoje dziecko przystąpi do egzaminu w dniach: 16, 17, 18 czerwca 2020 r. Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

 1. Twoje dziecko może przyjść na egzamin tylko wtedy, kiedy jest zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Twoje dziecko nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo samo jest objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Nie możesz wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Twoje dziecko wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zadbaj o to, aby Twoje dziecko miało zakryte usta i nos(maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – jeśli ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką).

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu przez dziecko miejsca

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić dziecko o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego

tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 1. Przed wejściem do budynku Twoje dziecko jest zobowiązane do skorzystania z umieszczonego płynu do dezynfekcji rąk.
 2. Sala egzaminacyjna będzie wywietrzona:
 • przed wpuszczeniem Twojego dziecka do niej,
 • mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas),
 • po egzaminie.
 1. Dla Twojego dziecka zostanie przygotowane odpowiednie miejsce w szkole, gdzie będzie mogło zostawić swoje rzeczy osobiste: plecak, kurtkę telefon.
 2. Jeśli u Twojego dziecka zostaną stwierdzone objawy chorobowe zostanie odizolowany w wyznaczonym i przygotowanym pomieszczeniu (wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący – Izolatorium, zostaniesz natychmiast powiadomiony o tym fakcie przez dyrektora szkoły).
 3. Przypomnij dziecku, aby unikało grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Dyrektor szkoły

 • Przekaże Twojemu dziecku z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinno stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu.
 • Twoje dziecko wchodzi do szkoły wejściem od boisk szkolnych.
 • Wrażeniami po egzaminie uczniowie dzielą się z kolegami/koleżankami z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, aby uniknąć spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 1. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione będą w taki sposób, aby między Twoim dzieckiem, a jego kolegami/koleżankami, zachowany był odstęp co najmniej 1,5-metrowy w każdym kierunku.
 2. Ławki i krzesła i wszystkie powierzchnie w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed i po egzaminie.
 3. Wyniki egzaminu i Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 31 lipca 2020 r., o godzinie odbioru wyników zostaną poinformowani przez dyrektora szkoły
 4. Przystąpienie ucznia do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły.

Szanowni Rodzice

Bardzo proszę zapoznajcie się z tą informacją i z informacja dla Uczniów. W razie pytań dzwońcie lub piszcie do mnie.

Pozdrawiam bardzo serdecznie

Halina Śmierciak

Skip to content