„Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena” – ogólnopolski konkurs plastyczny

„Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena” – ogólnopolski konkurs plastyczny

Regulamin

1. Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H.Ch. Andersena w Radomiu.

2. Cele konkursu:

  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci
  • poszukiwanie twórczych rozwiązań
  • rozwijanie umiejętności przeżywania i dostrzegania piękna w baśniach H.Ch. Andersena
  • wyrażanie poprzez środki plastyczne specyficznej atmosfery baśni H.Ch. Andersena
  • stworzenie możliwości prezentacji swoich prac grupie uzdolnionych twórców z całej Polski.

3. Tematyka prac to baśnie H.Ch. Andersena przedstawione za pomocą plastycznych środków wyrazu. Praca powinna być ilustracją dowolnego fragmentu jednej z baśni.

4. Technika: rysunek – ołówek, kredki ołówkowe, pastele suche lub tłuste, węgiel, malarstwo – plakatówka, akryl, akwarela, olej, tempera, gwasze, grafika warsztatowa – monotypia, linoryt, grafika komputerowa, collage.

5. Format – A – 5, A – 4, A – 3.

Prosimy nie rolować prac oraz nie oprawiać prac w ramki!

Prosimy precyzyjnie przestrzegać wyznaczonych regulaminem formatów prac.

6. Wiek uczestników: od 6 do 15 lat.

7. Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy (prace zbiorowe nie będą dopuszczane do konkursu). Maksymalna ilość prac z jednej placówki – 5.

8. Jury powołane przez Organizatora przyzna I, II, III miejsce, wyróżnienia w kategoriach wiekowych i poszczególnych technikach oraz dokona kwalifikacji prac do wystawy.

9. Autorzy nagrodzonych prac i ich nauczyciele prowadzący otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast wyróżnieni i zakwalifikowani do wystawy i ich nauczyciele prowadzący dyplomy.

10. Każda praca powinna być czytelnie podpisana wg wzoru:

-Imię i nazwisko autora:

-Wiek autora:

-Adres placówki:

-Telefon/e-mail placówki:

-Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:

11. Prace należy przesłać na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Hansa Christiana Andersena

ul. Batalionów Chłopskich 16
26-600 Radom

Z dopiskiem:  Konkurs „Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena”

Termin upływa 15.03.2021r. (decyduje data stempla pocztowego).

12. W przypadku obowiązywania przepisów związanych z COVID – 19 informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora www.psp2.radom.pl wraz z  otwarciem wystawy pokonkursowej w formie prezentacji multimedialnej w dniu 02.04.2021r.  Nagrody i wyróżnienia zostaną wysłane pocztą.

Nasze prace

Skip to content