Wytyczne MEN dla stref żółtych i czerwonych:

Wytyczne MEN dla stref żółtych i czerwonych:

Od 10 października zasady ze strefy żółtej zostały wprowadzone na terenie całego kraju. W związku z tym resort edukacji przypomina o zaleceniach MEN i GIS dla dyrektorów publicznych niepublicznych szkół i placówek, obowiązujące w strefie czerwonej i żółtej.

„Organizacja pracy szkoły powinna uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie: higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, organizacji pracy burs/internatu, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy” – wskazuje ministerstwo. Wytyczne te publikujemy w załączniku pod artykułem.

Jak podkreśla MEN, dodatkowo można:

– ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut);

– ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);

– ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;

– wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);

– wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych w ramach kształcenia w zawodzie – jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn;

– wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);

– wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali);

– ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej);

– mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teteporady medycznej;

– w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;

– jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

– jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C – 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;

– wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;

– zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;

– w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas;

– w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zalecenia-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek-ze-stref-czerwonej-i-zoltej