Rzecznik Praw Dziecka ogłasza konkurs.

Rzecznik Praw Dziecka ogłasza konkurs.

Rzecznik Praw Dziecka ogłasza konkurs dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020

W związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka,

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak

ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych

na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, wypełnione dziecięcą radością i zabawą, które odgrywa przede wszystkim edukacyjną i wychowawczą rolę.
Podczas różnych związanych z tym dniem zajęć należy informować dzieci i młodzież, o tym jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane. Warto podkreślać niezwykle ważną rolę, jaką mają w upowszechnianiu wiedzy na temat praw dziecka dorośli: członkowie rodziny, nauczyciele, pedagodzy i inne osoby pracujące z dzieckiem. Powinni oni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę. Nie sposób pominąć przy tym instytucji Rzecznika Praw Dziecka, jako urzędu dedykowanego ochronie praw najmłodszych.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny do dnia 15 grudnia 2020 r. zgłosić swój udział, przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia oraz skany lub zdjęcia wybranych prac plastycznych wraz z imieniem i nazwiskiem autora (lub autorów) i informacją o kategorii wiekowej – na adres e-mail: konkurs@brpd.gov.pl.
Każda szkoła może nadesłać maksymalnie trzy prace plastyczne autorstwa uczniów w każdej z kategorii wiekowych (najlepsze zdaniem osób oceniających prace na poziomie szkoły). Organizatorzy ustalili trzy kategorie wiekowe. Dwie dotyczą szkół podstawowych: kl. I-IV, kl. V-VIII, jedna przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • w tytule: nazwę szkoły oraz dopisek „Konkurs plastyczny z okazji ODPD”;
  • wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji szkoły Formularz Konkursowy, który stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu Konkursu;
  • krótki opis (maks. 2000 znaków) przebiegu konkursu w szkole, czyli ile prac wykonali uczniowie z poszczególnych klas, kto dokonywał wyboru laureatów na poziomie szkolnym etc.;
  • załączniki w postaci skanów wybranych przez szkolne jury prac plastycznych, ewentualnie
    także zdjęć z wystawy, o ile prace zostały zamieszczone np. w gablocie na terenie szkoły. Pliki winny być oznaczone imieniem i nazwiskiem autora/ autorów.
  • oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji szkoły pozwalające na użycie ww. materiałów przez Organizatora Konkursu, czyli Biuro Rzecznika Praw Dziecka do promocji tegoż konkursu na stronie brpd.gov.pl, w mediach społecznościowych oraz innych mediach współpracujących z BRPD, a także skany oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych uczniów-autorów prac zezwalające na zgłoszenie prac do konkursu, na użycie danych autorów prac – imienia, nazwiska, wieku oraz szkoły, do której uczęszcza i prac w opisany powyżej sposób. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Rozstrzygnięcie konkursu
Spośród nadesłanych zgłoszeń 3-osobowa komisja konkursowa, powołana przez Rzecznika Praw Dziecka wybierze po maksymalnie 20 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną poddane szczegółowej ocenie, w celu wybrania trójki laureatów w każdej kategorii wiekowej oraz pozostałych wyróżnionych prac. Decyzję w sprawie szczegółowo ocenianych prac komisja podejmie w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie Konkursu, sumując wszystkie przyznane przez siebie dla poszczególnych zgłoszeń punkty. Szczegółowy opis zamieszczono w Regulaminie konkursu, który stanowi Załącznik nr 3.

Komisja ogłosi decyzję do dnia 4 stycznia 2021 r.

Nagrody
Zwycięzcy – wybrani przez Komisję autorzy najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej – otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy, ufundowane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy będą obejmowały: I-Pad, głośnik bezprzewodowy, słuchawki bezprzewodowe, power bank, plecak, piórnik z wyposażeniem, piłkę.
Laureaci – wybrani przez Komisję autorzy dwóch pozostałych najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej – otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych: czytnik e-booków, głośnik bezprzewodowy, słuchawki bezprzewodowe, power bank, plecak, piórnik z wyposażeniem, piłkę.

Autorzy pozostałych 10 prac wybranych jako wyróżnione otrzymają zestawy nagród rzeczowych wyróżnionego: głośnik bezprzewodowy, słuchawki bezprzewodowe, plecak, piórnik z wyposażeniem, piłkę.

Rzecznik Praw Dziecka serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie

Skip to content