Regulamin XX Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego „Anioł”

Regulamin XX Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego „Anioł”

Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu zapraszajądo udziału w konkursie.

Cele Przeglądu

 • Kultywowanie chrześcijańskich wartości i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej oraz zdolności plastycznych młodych ludzi.
 • Zapewnienie warunków do prezentacji twórczości dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa

Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 19 lat. Do udziału w konkursie zapraszamy:

 • dzieci w wieku 5 – 6 lat,
 • dzieci w wieku 7-11 lat,
 • młodzież w wieku 12 -15 lat,
 • młodzież w wieku 16 -19 lat.

Instytucja delegująca (przedszkole, szkoła lub placówka wychowania pozaszkolnego) może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac. Prace nadsyłać mogą również osoby indywidualne.

Technika i format

 1. Do Przeglądu można zgłosić prace wykonane w dowolnym formacie i dowolnej technice. Techniki przestrzenne: rzeźba w glinie, w drewnie, w gipsie, konstrukcje z drutu, konstrukcje witrażowe, papieroplastyka, prace wykonane z materiałów ekologicznych (bez użycia styropianu, plasteliny i produktów sypkich). Techniki na płaszczyźnie: malarstwo, grafika, rysunek, witraż i inne techniki mieszane.
 2.  Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł, nazwa i adres placówki, numer telefonu.
 3.  Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zamieszczoną w karcie zgłoszenia.
 4. Organizator zachęca do czerpania inspiracji twórczych ze źródeł biblijnych i historii sztuki.

Termin i miejsce

 1. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem: „Anioł”) w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2022
 2. Profesjonalne jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac. Werdykt jurorów jest ostateczny.
 3. Protokół z obrad Jury zostanie umieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży pl najpóźniej do 5 grudnia 2022 r.
 4. Nagrodzone i najciekawsze prace będzie można obejrzeć w galerii multimedialnej na stronie internetowej Pałacu oraz podczas finału Przeglądu.
 5. Otwarcie wystawy i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 15 grudnia 2022 r. (środa) o godzinie 13.00 w Galerii Pałacu Młodzieży.

Uwagi końcowe

 1. Prace nadesłane po terminie, jak również wykonane niesamodzielnie lub zbiorowo nie będą brane pod uwagę.
 2. Uczestnicy Przeglądu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach
 3. Nagrody i wyróżnienia nieodebrane podczas finału, mogą zostać wysłane na koszt odbiorcy, po uprzednim kontakcie telefonicznym z koordynatorem konkursu.
 4. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 5. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Wszelkich informacji udziela koordynator
Małgorzata Gromala, tel. 608 292 186

KARTA_ANIOL_2022

Skip to content