REGULAMIN POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW W PROJEKCIE „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa”

REGULAMIN POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW W PROJEKCIE „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa”

REGULAMIN POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW

W PROJEKCIE

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,

Osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

nr wniosku: RPMP.10.01.03-12-0360/19

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa!” nr wniosku: RPMP.10.01.03-12-0360/16 realizowany jest przez Beneficjenta: STIWEK Fundację na Rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 18/8, w partnerstwie z Gminą Limanowa  z siedzibą w Limanowej  przy ul Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
 2. Regulamin określa zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania pomocy stypendialnej.
 3. Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uczniów następujących szkół:
 • Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie, Kanina 71, 34-600 Limanowa
 • Szkoły Podstawowej im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem, Kłodne 144, 34-654 Męcina Szkoły Podstawowej w Młynnem, Młynne 149, 34-600 Limanowa
 • Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu, Nowe Rybie 138, 34-652 Nowe Rybie
 • Szkoły Podstawowej Nr 1 Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie, Siekierczyna 31, 34-600 Limanowa
 • Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie, Siekierczyna 326, 34-600 Limanowa
 • Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wysokiem, Wysokie 5, 34-600 Limanowa
 • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Męcinie, Męcina 530, 34-654 Męcina
 • Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce, Mordarka 204, 34-600 Limanowa
 • Szkoły Podstawowej im.ks.Józefa Górszczyka w Pisarzowej, Pisarzowa 346, 34-654 Męcina Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi, Stara Wieś 549, 34-600 Limanowa
 • Szkoły Podstawowej Nr 2 Stanisława Konarskiego w Starej Wsi, Stara Wieś 459, 34-600 Limanowa
 1. Celem pomocy stypendialnej jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów szkół wymienionej w pkt.3 1 w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj. kompetencji: matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, językowych (porozumiewania się w językach obcych) oraz właściwych postaw/umiejętności tj.: kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczość, pracy zespołowej.
 2. Projekt zakłada przyznanie łącznie minimum 302 pomocy stypendialnych, uczniom uczęszczających do szkół wskazanych w 1 pkt. 3.
 3. Niniejszy Regulamin jest zgodny z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Struktura płci grupy docelowej uczniów, którzy zostaną objęci pomocą stypendialną odzwierciedla strukturę uczniów w szkole i jest w stosunku do niej proporcjonalna.
 4. Pomoc stypendialna jest przyznawana dla ucznia na okres 2 semestrów szkolnych, na czas nie dłuższy niż 10 miesięcy. Maksymalna łączna  kwota jednego stypendium wynosi 1800 zł.

Pomoc stypendialna może być przeznaczona w szczególności na następujące działania/formy wsparcia ukierunkowane na realizację celów edukacyjnych:

 1. uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szczególności szkoleniach, zajęciach indywidualnych, zajęciach grupowych, kursach
 2. uczestnictwo w obozach naukowych i językowych
 3. uczestnictwo w wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia poprzez m.in. wizyty w muzeach, na wystawach, uczestnictwo w wycieczkach edukacyjnych
 4. zakup i wykorzystanie tj. m.in.: komputerów, laptopów, mikroskopów i innego sprzętu laboratoryjnego i optycznego, programów komputerowych, skanerów, drukarek itp.
 5. zakup i wykorzystanie pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych, w tym literatury fachowej, czasopism, podręczników, książek, atlasów, modeli, map, plecaków, zeszytów, przyborów do pisania itp.
 6. uczestnictwo w korepetycjach
 7. Projekt jest realizowany w okresie od 1 maja 2020r. do 31 lipca 2022r. Realizacja pomocy stypendialnej odbywać się będzie po przeprowadzeniu rekrutacji i zatwierdzeniu list uczestników projektu przez Komitety Rekrutacyjne w każdej ze szkół wskazanych w w 1 pkt. 3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły.

 

 • 2

Zasady rekrutacji

 1. Za rekrutację w każdej ze szkół wskazanych w w 1 pkt. 3. odpowiada Komitet Rekrutacyjny w składzie: kierownik projektu, dyrektor szkoły, 2 nauczycieli, pedagog szkolny. Nauczycieli do Komitetu Rekrutacyjnego deleguje dyrektor szkoły. Do zadań Komitetu Rekrutacyjnego należy przede wszystkim:

– weryfikacja złożonej dokumentacji o przyznanie pomocy stypendialnej

– sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do pomocy stypendialnej.

 1. Każdy etap procesu rekrutacyjnego poprzedzony będzie: informacją o naborze przekazaną nauczycielom na posiedzeniach Rady Pedagogicznej każdej ze szkół; rodzicom na zebraniach, uczniom na godzinach wychowawczych.
 2. Kryteria rekrutacji do objęcia uczniów pomocą stypendialną zostały oparte na założeniach, że pomoc stypendialną otrzymają:

– uczniowie, u których zdiagnozowano potrzebę rozwijania kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, porozumiewania się w językach obcych,

– uczniowie u których zdiagnozowano potrzeby rozwijania właściwych postaw/umiejętności: kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości, postawy pracy zespołowej.

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji Pomocy Stypendialnej.
 2. Podstawą wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia „Wniosku o przyznanie stypendium” (zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 3. W przypadku:
 4. uczniów, gdzie dochód na członka rodziny jest niższy od średniej krajowej (wg. średniej GUS w danym roku) rodzic/opiekun prawny składa „Oświadczenie o dochodach” (zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu)
 5. uczniów z rodzin wielodzietnych rodzic/opiekun prawny składa dodatkowo „Oświadczenie o wielodzietności” (zał. nr 3 do niniejszego Regulaminu)
 6. Dokumenty rekrutacyjne wskazane w pkt. 5-6 rodzice/opiekunowie prawni ucznia ubiegającego się o pomoc stypendialną składają w  sekretariacie szkół objętych projektem. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.
 7. W wyniku rekrutacji zostanie utworzona lista uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy stypendialnej w każdej ze szkół wskazanych w 1 pkt. 3. oraz lista rezerwowa. W przypadku, gdy zwolni się miejsce na liście stypendystów, pomoc stypendialną otrzymuje uczeń z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów, w wysokości niewykorzystanej przez ucznia, który utracił prawo do uzyskiwania pomocy stypendialnej.

 

 • 3

Zasady realizacji pomocy stypendialnej

 1. Dla każdego ucznia zakwalifikowanego do pomocy stypendialnej Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna Stypendysty, który przygotowuje Indywidualny Plan Rozwoju Ucznia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 1 do Umowy Stypendialnej .
 2. Do zadań nauczyciela – opiekuna Stypendysty należy:
 3. opracowanie wraz z uczniem Indywidualnego Planu Rozwoju Ucznia (zał. nr 1 do Umowy stypendialnej), opartego na indywidualnej diagnozie potrzeb i możliwości ucznia;
 4. pomoc uczniowi w doborze wsparcia finansowanego w ramach pomocy stypendialnej;
 5. sporządzenie raportu z realizacji pomocy stypendialnej.
 6. Do zadań Dyrektora Szkoły należy sprawowanie nadzoru nad nauczycielami – opiekunami Stypendystów
 7. Opiekun Stypendysty oceni postępy w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Ucznia w formie Raportu. W przypadku stwierdzenia przez opiekuna Stypendysty, że realizacja Indywidualnego Planu Rozwoju Ucznia jest zagrożona, opiekun Stypendysty wraz ze Stypendystą i jego rodzicem/opiekunem prawnym opracowuje plan naprawczy.
 8. W przypadku, w którym opiekun Stypendysty stwierdzi, że przygotowanie lub realizacja Planu Naprawczego jest niemożliwa lub gdy stwierdzi, że pomimo przygotowania Planu Naprawczego cele zawarte w Indywidualnym Planie Rozwoju Ucznia nie zostaną zrealizowane, przekaże taką informację na piśmie Liderowi Projektu.
 9. Wydatki ponoszone ze środków pomocy stypendialnej będą ściśle powiązane z celami wskazanymi w Indywidualnym Planie Rozwoju Ucznia określonym dla każdego Stypendysty.
 10. Wszelkie wydatki, których celowość e nie została wskazana w IPR nie mogą być ponoszone w ramach pomocy stypendialnej.
 11. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się, że Stypendysta będzie realizował zapisy zawarte w Indywidualnym Planie Rozwoju Ucznia w sposób rzetelny oraz że będzie współpracował z opiekunem stypendium w zakresie umożliwiającym opiekunowi przygotowywanie raportu z realizacji IPR.
 • 4

 

Wypłata pomocy stypendialnej

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy stypendialnej i dla których został opracowany zgodnie z 3 pkt. 1 Indywidualny Plan Rozwoju Ucznia, zostaną o tym fakcie powiadomieni przez Dyrektora Szkoły. Otrzymają również wszystkie informacje niezbędne do podpisania Umowy o pomocy stypendialnej
 2. Warunkiem wypłaty pomocy stypendialnej jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego, Dyrektora Szkoły i Lidera projektu – Fundację STIWEK Umowy stypendialnej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, regulującej szczegółowe prawa i obowiązki Stypendysty, Szkoły oraz Lidera projektu
 3. Pomoc stypendialna wypłacana będzie zgodnie z częstotliwością wskazaną w „Oświadczeniu o przeznaczeniu pomocy stypendialnej”, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy stypendialnej, na rachunek bankowy wskazany w Umowie o pomocy stypendialnej.

 

 • 5

 

Sposób wydatkowania stypendium

 

 1. Środki pochodzące z pomocy stypendialnej mogą być wydatkowane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem kosztów wskazanym w załączniku nr 2 do umowy stypendialnej „Oświadczenie o przeznaczeniu pomocy stypendialnej”
 2. Wszystkie wydatki pokrywane ze środków pomocy stypendialnej muszą być poniesione w okresie, na który przyznana została pomoc stypendialna.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni Stypendysty są zobowiązani do przechowywanie dokumentów finansowych związanych z realizacją celów edukacyjnych zawartych w Indywidualnym Planie Rozwoju przez okres 5 lat licząc od daty zakończenia realizacji Projektu oraz do przedstawiania ich na żądanie Lidera projektu.
 4. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Lidera Projektu o wszelkich okolicznościach zagrażających prawidłowej realizacji umowy stypendialnej.
 • 6

 

Ochrona danych osobowych

 1. Rodzic/opiekun prawny Stypendysty przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych (których zakres został w Deklaracji Uczestnictwa) i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczna  z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu
  Gminy Limanowa”
 2. Rodzic/opiekun prawny Stypendysty wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku Stypendysty, jak również jego nieodpłatne rozpowszechnianie przez Lidera Projektu w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi, w szczególności mającymi postać upublicznienia na stronie internetowej fotografii, artykułów prasowych  z wydarzeń edukacyjnych w związku z realizacją projektu. Powyższa zgoda obejmuje również udostępnianie materiałów promocyjnych instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania funduszy europejskich

 

 • 7

 

Sposób rozliczenia pomocy stypendialnej

 1. Podstawą rozliczenia pomocy stypendialnej jest złożenie przez opiekuna Stypendysty raportu  końcowego z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju (załącznik nr 1 do Umowy Stypendialnej), w którym potwierdzone zostało osiągnięcie celów edukacyjnych w terminie 60 dni od daty zakończenia objęcia pomocą stypendialną.
 2. Stypendysta może zostać skreślony z listy uczestników, co skutkuje wygaśnięciem umowy o przyznaniu pomocy stypendialnej, w następujących przypadkach:
 3. rezygnacji Stypendysty z pomocy stypendialnej;
 4. skreślenia stypendysty z listy uczniów danej szkoły w okresie, w którym została przyznana pomoc stypendialna;
 5. przeznaczenie pomocy stypendialnej lub jej części na wydatki niezgodne z zapisami w niniejszym regulaminie, Umowie stypendialnej lub w Indywidualnym Planu Rozwoju Ucznia;
 6. uzyskania stypendium na podstawie nieprawdziwych danych lub fałszywych dokumentów
 7. dopuszczenie się podwójnego finansowania.
 8. W przypadku, gdy stypendium w części lub całości zostało wypłacone przed zaistnieniem sytuacji wymienionych w 2, rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zwrotu całości otrzymanej pomocy stypendialnej dla ucznia  wraz z odsetkami, przy czym stosuje się odpowiednio zapisy art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.  U. z 2017 r. poz. 1537 z późn. zm.).
 9. W przypadku nieosiągnięcia celów wskazanych w IPR z powodu istotnych przyczyn losowych, nie dających się przewidzieć na etapie podpisania umowy np. długotrwała choroba, inne sytuacje losowe, rodzic/opiekun prawny może zwrócić się do Lidera Projektu na piśmie o uznanie części/całości kosztów pomocy stypendialnej za niepodlegające zwrotowi. W takiej sytuacji zgoda Lidera Projektu uzależniona jest od uznania przez Instytucję Pośredniczącą tj. Małopolskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, tych kosztów za kwalifikowane.

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Lider Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzygane są przez Lidera Projektu.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z interpretacją postanowień lub realizacją niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Lidera Projektu
 4. Regulamin obowiązuje od xxxxxxxxxxxxxx

 

Załączniki:

 

nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium

nr 2 Oświadczenie o dochodach

nr 3 Oświadczenie o wielodzietności

nr 4 Wzór umowy stypendialnej wraz z następującymi załącznikami

– 1 wzór Indywidualnego Planu Rozwoju

– 2 wzór Oświadczenia o przeznaczeniu pomocy stypendialnej

– 3 wzór Oświadczenia o akceptacji Regulaminu

 

1_Regulamin_stypendium

 

Skip to content