OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ,,ZAMKI I PAŁACE W POLSCE”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ,,ZAMKI I PAŁACE W POLSCE”

ORGANIZATOR:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie.

HONOROWY PATRONAT:

Śląski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Będzińskiego,

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

Celem konkursu jest promocja utalentowanych dzieci, rozbudzenie twórczej aktywności, rozwijanie wrażliwości artystycznej, wymiana doświadczeń estetycznych oraz metodycznych.

1.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz dzieci i młodzieży działającej w kołach plastycznych, na terenie domów kultury i innych ośrodków pozaszkolnych, oraz dzieci i młodzieży szkół specjalnych

2.Uczestnicy wykonują pracę pt. ,,Zamki i pałace w Polsce” – format prac max. 100x70cm.

3.Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna ( rysunek, malarstwo, grafika,

ceramika- płaskorzeźba)

4.Prace należy nadsyłać w terminie do 15 kwietnia 2020r. (liczy się data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej) na adres: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie ul. Powstańców Śląskich 1, 42-500 Będzin.

5.Prace konkursowe powinny być opisane na odwrocie według wzoru: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, wiek, placówka i jej adres, telefon, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

6.Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia ( załącznik nr1).

7.Organizator nie odsyła prac. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

8.Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania prac na potrzeby konkursu i wystaw, we wszystkich publikacjach i prezentacjach medialnych.

9.Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 29.08.2019r.(Dz.U. z 1997r. nr 133,poz.883).

10.Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie konkursu.

11.Oceny dokona jury powołane przez organizatora, przyznając: I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

12.Kategorie wiekowe: 1 grupa – kl. I-III szkoły podstawowe, 2 grupa – kl. IV-VIII szkoły podstawowe, 3 grupa – młodzież szkół ponadpodstawowych do 21 roku życia.

13.O terminie uroczystego podsumowania konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

14.Udział w konkursie jest bezpłatny.

15. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

Skip to content